محمدجواد عظيمی

مدیرعامل شرکت آوا آوَند

محمدامین رحمانیان

مدیر فنی آوا آوَند